Cách sử dụng thuốc hạ sốt an toàn và top 10 thuốc tốt nhất hiện nay

Bài vi&#7871t &#273&#432&#7907c tham v&#7845n b&#7903i D&#432&#7907c s&#297 Nguy&#7877n Th&#7883 H&#7891ng Vân

S&#7889t là tri&#7879u ch&#7913ng th&#432&#7901ng g&#7863p lúc chúng ta b&#7883 những b&#7879nh nh&#432 c&#7843m cúm, nhi&#7877m khu&#7849n, nhi&#7877m virus,... Trong quá trình &#273i&#7873u tr&#7883, gi&#7843m s&#7889t là &#273i&#7873u c&#7845p thi&#7871t mà chúng ta c&#7847n l&#432u ý &#273&#7875 tránh nh&#7919ng h&#7853u qu&#7843 &#273áng ti&#7871c.

V&#7853y thu&#7889c h&#7841 s&#7889t là gì, cách s&#7917 d&#7909ng chúng m&#7897t cách an toàn, lúc s&#7889t u&#7889ng thu&#7889c gì, c&#361ng nh&#432 nh&#7919ng lo&#7841i thu&#7889c t&#7889t nh&#7845t giúp gi&#7843m s&#7889t hi&#7879u qu&#7843 là gì, chúng ta hãy cùng theo dõi bài vi&#7871t sau &#273ây &#273&#7875 mang câu tr&#7843 l&#7901i nhé.

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t là gì?

 

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t là gì?

S&#7889t là tr&#7841ng thái t&#7921 v&#7879 lúc c&#417 th&#7875 b&#7883 t&#7845n công b&#7903i nh&#7919ng y&#7871u t&#7889 l&#7841 nh&#432 vi khu&#7849n, virus,... N&#7871u &#273&#7875 s&#7889t quá cao trong th&#7901i gian dài, ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a c&#417 quan trong c&#417 th&#7875 s&#7869 b&#7883 r&#7889i lo&#7841n. Vì v&#7853y, thu&#7889c gi&#7843m s&#7889t ra &#273&#7901i nh&#7857m h&#7841 nhi&#7879t &#273&#7897 c&#417 th&#7875 v&#7873 tình tr&#7841ng bình th&#432&#7901ng.

D&#7921a vào thành ph&#7847n ho&#7841t ch&#7845t, thu&#7889c h&#7841 s&#7889t &#273&#432&#7907c chia thành 3 nhóm l&#7899n nh&#432 sau:

 • Salicylat: tác d&#7909ng h&#7841 s&#7889t, gi&#7843m &#273au &#273&#7847u, &#273au nh&#7913c do viêm kh&#7899p.
 • Paracetamol (acetaminophen): thu&#7889c ph&#7893 bi&#7871n, tác d&#7909ng h&#7841 s&#7889t, gi&#7843m &#273au an toàn và hi&#7879u qu&#7843.
 • Thu&#7889c thu&#7897c nhóm Nsaids: nhóm thu&#7889c mang tác d&#7909ng kháng viêm, gi&#7843m &#273au, h&#7841 s&#7889t.

Trong s&#7889 những lo&#7841i trên, thì paracetamol &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng r&#7897ng rãi nh&#7901 kh&#7843 n&#259ng gi&#7843m s&#7889t hi&#7879u qu&#7843 và an toàn, mang th&#7875 tiêu dùng cho m&#7885i &#273&#7889i t&#432&#7907ng t&#7915 tr&#7867 em cho &#273&#7871n ng&#432&#7901i l&#7899n. Ngoài ra, ho&#7841t ch&#7845t này ko c&#7847n s&#7921 kê toa c&#7911a bác bỏ s&#297, nên b&#7841n mang th&#7875 d&#7877 dàng tìm tìm t&#7841i những nhà thu&#7889c.

Cách s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t

Nh&#432 b&#7841n &#273ã bi&#7871t, thu&#7889c h&#7841 s&#7889t &#273&#432&#7907c chia ra nhi&#7873u lo&#7841i, trong &#273ó paracetamol là thu&#7889c thông d&#7909ng và d&#7877 s&#7917 d&#7909ng h&#417n c&#7843. Vì v&#7853y, trong bài vi&#7871t này chúng ta s&#7869 ch&#7881 tìm hi&#7875u v&#7873 cách s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c gi&#7843m s&#7889t ch&#7913a paracetamol. 

M&#7863c dù, &#273ây là thu&#7889c khá an toàn h&#417n so v&#7899i nh&#7919ng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t khác, nh&#432ng n&#7871u s&#7917 d&#7909ng ko &#273úng cách, chúng v&#7851n s&#7869 gây ra nh&#7919ng tác d&#7909ng ph&#7909 ko &#273áng mang. 

Do &#273ó, &#273&#7875 s&#7917 d&#7909ng an toàn b&#7841n c&#7847n s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c theo li&#7873u l&#432&#7907ng nh&#432 sau:

 • Với th&#7875 tiêu dùng b&#7845t k&#7923 th&#7901i &#273i&#7875m nào trong ngày, nh&#432ng nên tiêu dùng sau lúc &#259n no &#273&#7875 tránh làm d&#7841 dày khó ch&#7883u. 
 • Li&#7873u tiêu dùng &#273&#432&#7907c tính theo s&#7889 cân n&#7863ng: 10 - 15 mg/ kg, u&#7889ng cách 4 - 6 gi&#7901/ l&#7847n. 
 • Ko &#273&#432&#7907c u&#7889ng nhi&#7873u h&#417n 4 g/ ngày. U&#7889ng ko quá 5 l&#7847n/ ngày và 75 mg/ kg trong vòng 24 gi&#7901. 

Ngoài ra, &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t ch&#7913a paracetamol an toàn c&#7847n mang m&#7897t s&#7889 l&#432u ý sau &#273ây:

 • Tr&#7867 em:  Lúc tiêu dùng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t cho tr&#7867 t&#7889t nh&#7845t c&#7847n mang s&#7921 t&#432 v&#7845n c&#7911a bác bỏ s&#297 ho&#7863c d&#432&#7907c s&#297 chuyên môn. Ch&#7885n d&#7841ng l&#7887ng giúp tr&#7867 d&#7877 u&#7889ng h&#417n nh&#432 siro, b&#7897t s&#7911i, viên s&#7911i,... Tr&#432&#7901ng h&#7907p tr&#7867 ko u&#7889ng &#273&#432&#7907c, mang th&#7875 tiêu dùng viên &#273&#7863t tr&#7921c tràng.
 • Ko tiêu dùng &#273&#7891ng th&#7901i viên u&#7889ng và viên &#273&#7863t tr&#7921c tràng.
 • Ko tiêu dùng đồng thời nhi&#7873u thu&#7889c mang ch&#7913a paracetamol (chú ý những thu&#7889c tr&#7883 ho, c&#7843m cúm,...).
 • Ko t&#7921 ý tiêu dùng paracetamol &#273&#7875 h&#7841 s&#7889t cho tr&#7867 em và ng&#432&#7901i l&#7899n lúc s&#7889t cao (trên 39,50C), s&#7889t kéo dài trên 3 ngày, s&#7889t tái phát. Trong nh&#7919ng tr&#432&#7901ng h&#7907p này c&#7847n mang s&#7921 th&#259m khám và ch&#7881 &#273&#7883nh c&#7911a bác bỏ s&#297. 
 • Lúc tiêu dùng thu&#7889c mà ko gi&#7843m s&#7889t, c&#7847n &#273&#7871n ngay c&#417 s&#7903 y t&#7871 g&#7847n nh&#7845t &#273&#7875 &#273&#432&#7907c th&#259m khám và &#273i&#7873u tr&#7883 k&#7883p th&#7901i.
 • Ko &#273&#432&#7907c u&#7889ng quá li&#7873u, n&#7871u tiêu dùng quá li&#7873u &#273i&#7873u tr&#7883 mang th&#7875 gây bi&#7871n ch&#7913ng khác nh&#432 suy gan c&#7845p, ph&#7843n &#7913ng d&#7883 &#7913ng trên da nghiêm tr&#7885ng. 
 • Kho&#7843ng cách gi&#7919a những l&#7847n u&#7889ng c&#7847n &#273&#7911 4 - 6 gi&#7901/ l&#7847n.
 • C&#7847n t&#432 v&#7845n c&#7911a bác bỏ s&#297 ho&#7863c d&#432&#7907c s&#297 chuyên môn lúc b&#7841n b&#7883 b&#7879nh gan, th&#7853n n&#7863ng.
 • L&#432u ý th&#7853n tr&#7885ng lúc tiêu dùng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t  cho ng&#432&#7901i nghi&#7879n r&#432&#7907u.
 • Nên tránh ho&#7863c h&#7841n ch&#7871 s&#7917 d&#7909ng r&#432&#7907u, bia trong th&#7901i gian s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c. 

Bên c&#7841nh &#273ó, m&#7897t s&#7889 m&#7865o sau s&#7869 giúp b&#7841n h&#7841 s&#7889t nhanh h&#417n và c&#7843m th&#7845y d&#7877 ch&#7883u h&#417n:

 • U&#7889ng nhi&#7873u n&#432&#7899c, mang th&#7875 tiêu dùng thêm n&#432&#7899c d&#7915a, oresol,... u&#7889ng t&#7915ng ng&#7909m nh&#7887 và nhi&#7873u l&#7847n trong ngày.
 • Lau ng&#432&#7901i b&#7857ng n&#432&#7899c &#7845m, tránh tiêu dùng n&#432&#7899c l&#7841nh làm co l&#7895 chân lông lúc&#7871n khó thoát nhi&#7879t h&#417n.
 • M&#7863c &#273&#7891 r&#7897ng rãi, thoáng mát giúp t&#7887a nhi&#7879t c&#417 th&#7875 t&#7889t h&#417n. 

Nh&#7919ng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n nay 

V&#7899i s&#7921 phát tri&#7875n ko ng&#7915ng c&#7911a ngành công nghi&#7879p d&#432&#7907c, nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m thu&#7889c h&#7841 s&#7889t &#273ang ngày càng nhi&#7873u và &#273a d&#7841ng. V&#7853y lúc s&#7889t u&#7889ng thu&#7889c gì và &#273âu là nh&#7919ng thu&#7889c gi&#7843m s&#7889t t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n nay, chúng ta hãy cùng xem qua 10 s&#7843n ph&#7849m mà d&#432&#7907c s&#297 nhà thu&#7889c Vi&#7879t luôn tin t&#432&#7903ng s&#7917 d&#7909ng cho khách hàng ngay sau &#273ây.

1. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Tatanol Forte

         

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Tatanol Forte

Tatanol Forte mang ch&#7913a thành ph&#7847n chính là paracetamol 650mg, &#273&#432&#7907c bào ch&#7871 d&#7841ng viên nén, phù h&#7907p s&#7917 d&#7909ng cho tr&#7867 em trên 6 tu&#7893i và ng&#432&#7901i l&#7899n. Thu&#7889c mang tác d&#7909ng h&#7841 s&#7889t, gi&#7843m &#273au trong những tr&#432&#7901ng h&#7907p c&#7843m cúm, nh&#7913c &#273&#7847u, &#273au h&#7885ng, &#273au c&#417 x&#432&#417ng kh&#7899p,... Thu&#7889c mang th&#7875 tiêu dùng &#273&#417n &#273&#7897c ho&#7863c ph&#7889i h&#7907p v&#7899i những thu&#7889c khác trong quá trình &#273i&#7873u tr&#7883 tri&#7879u ch&#7913ng &#273au. 

Thành ph&#7847n chính c&#7911a thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Tatanol Forte: 

 • Paracetamol (Acetaminophen): 650 mg 

 • Ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em trên 12 tu&#7893i: u&#7889ng Một viên x Một l&#7847n, cách nhau 4 - 6 gi&#7901. Ko &#273&#432&#7907c u&#7889ng quá 6 viên/ 24 gi&#7901.
 • Tr&#7867 em 6 - 12 tu&#7893i: u&#7889ng 1/Hai viên x Một l&#7847n, cách nhau ít nh&#7845t 4 gi&#7901. Ko quá Hai viên/ 24 gi&#7901.

 • Tuy&#7879t &#273&#7889i ko tiêu dùng thu&#7889c lúc b&#7879nh nhân b&#7883 suy gan, suy th&#7853n n&#7863ng, thi&#7871u h&#7909t enzym G6PD, nhi&#7873u l&#7847n thi&#7871u máu. 
 • Ko nên tiêu dùng cho tr&#7867 d&#432&#7899i 6 tu&#7893i. 
 • Lúc s&#7917 d&#7909ng li&#7873u cao paracetamol mang th&#7875 làm t&#259ng tác d&#7909ng c&#7911a thu&#7889c ch&#7889ng &#273ông nh&#432 heparin, aspirin, clopidogrel,...

2. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Paracetamol 500 mg

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Paracetamol 500 mg

Thu&#7889c Paracetamol 500 &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t b&#7903i Savipharm, m&#7897t trong nh&#7919ng tổ chức d&#432&#7907c hàng &#273&#7847u t&#7841i Vi&#7879t Nam. V&#7899i b&#7873 dày kinh nghi&#7879m h&#417n 10 n&#259m trong l&#297nh v&#7921c s&#7843n xu&#7845t d&#432&#7907c ph&#7849m, paracetamol 500 ch&#7855c ch&#7855n là m&#7897t trong nh&#7919ng thu&#7889c uy tín trên th&#7883 tr&#432&#7901ng hi&#7879n nay. 

Thu&#7889c mang tác d&#7909ng h&#7841 s&#7889t, gi&#7843m &#273au hi&#7879u qu&#7843 v&#7899i nh&#7919ng c&#417n &#273au nh&#7865 và v&#7915a. D&#7841ng bào ch&#7871 viên s&#7911i giúp h&#7845p thu nhanh h&#417n so v&#7899i d&#7841ng viên nang và giúp tr&#7867 nh&#7887 d&#7877 tiêu dùng h&#417n. 

Thành ph&#7847n chính c&#7911a thu&#7889c h&#7841 s&#7889t 

 • Paracetamol: 500 mg

M&#7895i l&#7847n tiêu dùng, c&#7847n hòa tan thu&#7889c vào 150ml n&#432&#7899c ngu&#7897i và s&#7917 d&#7909ng ngay, v&#7899i li&#7873u c&#7909 th&#7875 nh&#432 sau:

 • Ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em trên 16 tu&#7893i: th&#432&#7901ng tiêu dùng 1- Hai viên/ l&#7847n, m&#7895i l&#7847n u&#7889ng cách nhau t&#7915 4 - 6 gi&#7901. Li&#7873u t&#7889i &#273a &#273&#7875 tránh quá li&#7873u là Hai viên/ l&#7847n, 8 viên/ ngày (24 gi&#7901). 
 • Tr&#7867 em t&#7915 12 - 15 tu&#7893i (cân n&#7863ng t&#7915 41 - 50 kg): tiêu dùng Một viên/ l&#7847n, u&#7889ng cách nhau m&#7895i 4 - 6 gi&#7901 n&#7871u c&#7847n. Sử dụng t&#7889i &#273a Một viên/ l&#7847n và 4 viên/ ngày. 
 • Tr&#7867 em d&#432&#7899i 12 tu&#7893i: Khuy&#7871n cáo ko nên tiêu dùng. 

 • Ko tiêu dùng cho tr&#7867 d&#432&#7899i 12 tu&#7893i. 
 • Ko &#273&#432&#7907c u&#7889ng li&#7873u g&#7845p &#273ôi &#273&#7875 bù cho li&#7873u quên tr&#432&#7899c &#273ó. 
 • Ko tiêu dùng cho ng&#432&#7901i &#273ang &#259n kiêng mu&#7889i. 

3. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Efferalgan 500mg

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Efferalgan 500mg

&#272ã mang m&#7863t trên th&#7883 tr&#432&#7901ng t&#7915 n&#259m 1972, cùng v&#7899i công ngh&#7879 d&#7851n &#273&#7847u trong bào ch&#7871 thu&#7889c d&#7841ng s&#7911i b&#7885t c&#7911a USPA (Pháp), Efferalgan là lo&#7841i thu&#7889c quen thu&#7897c &#273&#432&#7907c những bác bỏ s&#297, d&#432&#7907c s&#297 t&#432 v&#7845n s&#7917 d&#7909ng cho b&#7879nh nhân. 

Dù &#273ã ra &#273&#7901i t&#7915 lâu, nh&#432ng thu&#7889c v&#7851n &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng r&#7897ng rãi nh&#7901 tác d&#7909ng nhanh, d&#7877 u&#7889ng giúp mang l&#7841i hi&#7879u qu&#7843 t&#7889t trong &#273i&#7873u tr&#7883. Thu&#7889c phù h&#7907p &#273&#7875 h&#7841 s&#7889t, gi&#7843m nh&#7919ng c&#417n &#273au thông th&#432&#7901ng nh&#432 &#273au &#273&#7847u, &#273au r&#259ng, &#273au nh&#7913c x&#432&#417ng kh&#7899p,...

Thành ph&#7847n chính c&#7911a 

 • Paracetamol: 500 mg

 • Thu&#7889c &#273&#432&#7907c tiêu dùng cho ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em mang cân n&#7863ng trên 17 kg (th&#432&#7901ng là 5 tu&#7893i). Lúc tiêu dùng c&#7847n hòa tan hoàn toàn thu&#7889c trong m&#7897t ly n&#432&#7899c l&#7899n và tiêu dùng ngay. 
 • Li&#7873u thông th&#432&#7901ng kho&#7843ng 15 mg/ kg m&#7895i 6 gi&#7901, ho&#7863c 10 mg/ kg m&#7895i 4 gi&#7901. 

 • &#272&#7889i v&#7899i tr&#7867 em, th&#432&#7901ng ko tiêu dùng quá 3 g/ ngày, n&#7871u tiêu dùng trên 3g/ ngày c&#7847n mang ý ki&#7871n c&#7911a bác bỏ s&#297. 
 • Ko &#273&#432&#7907c tiêu dùng quá 4 g/ngày (8 viên/ ngày)

4. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Bivinadol 500 mg

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Bivinadol 500 mg

Bivinadol 500mg &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t trong n&#432&#7899c b&#7903i BRV Healthline. &#272ây là m&#7897t trong nh&#7919ng tổ chức mang dây chuy&#7873n s&#7843n xu&#7845t ch&#7845t l&#432&#7907ng cao v&#7899i h&#417n 247 gi&#7845y phép và nhãn hi&#7879u s&#7843n ph&#7849m. 

V&#7873 công d&#7909ng, Bivinadol giúp h&#7841 s&#7889t &#7903 b&#7879nh thông th&#432&#7901ng nh&#432 c&#7843m, cúm,... gi&#7843m tri&#7879u ch&#7913ng &#273au c&#7845p và mãn nh&#432 &#273au &#273&#7847u, &#273au r&#259ng, &#273au c&#417,... D&#7841ng bào ch&#7871 viên nén thích h&#7907p tiêu dùng cho ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 trên 7 tu&#7893i. 

Thành ph&#7847n chính c&#7911a 

 • Paracetamol: 500 mg

Thu&#7889c &#273&#432&#7907c tiêu dùng qua &#273&#432&#7901ng u&#7889ng v&#7899i li&#7873u nh&#432 sau:

 • Ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em trên 12 tu&#7893i: U&#7889ng t&#7915 1 - Hai viên m&#7895i 4 &#273&#7871n 6 gi&#7901 (t&#7889i &#273a 8 viên/ 24 gi&#7901).
 • Tr&#7867 em t&#7915 7 - 12 tu&#7893i : U&#7889ng 1⁄Hai viên &#273&#7871n Một viên m&#7895i 4 &#273&#7871n 6 gi&#7901 (t&#7889i &#273a 4 li&#7873u/ 24 gi&#7901).

 • Tuy&#7879t &#273&#7889i ko tiêu dùng thu&#7889c lúc b&#7879nh nhân b&#7883 suy gan, suy th&#7853n n&#7863ng, thi&#7871u h&#7909t enzym G6PD, nhi&#7873u l&#7847n thi&#7871u máu. 
 • Ko t&#7921 ý tiêu dùng thu&#7889c &#273&#7875  &#273i&#7873u tr&#7883 &#273au quá 10 ngày &#273&#7889i v&#7899i ng&#432&#7901i l&#7899n, và quá 5 ngày &#273&#7889i v&#7899i tr&#7867 em. 

5. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Partamol 500 mg

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Partamol 500 mg

&#272&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t b&#7903i tổ chức TNHH Liên doanh Stellapharm v&#7899i tu&#7893i &#273&#7901i h&#417n 20 n&#259m, hi&#7879n &#273ang &#273&#7913ng &#273&#7847u trong xu&#7845t kh&#7849u d&#432&#7907c ph&#7849m t&#7841i Vi&#7879t Nam, &#273&#7863c bi&#7879t là th&#7883 tr&#432&#7901ng châu Âu, vì v&#7853y Partamol là m&#7897t trong nh&#7919ng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t t&#7889t nh&#7845t trên th&#7883 tr&#432&#7901ng. 

&#272&#432&#7907c bào ch&#7871 &#7903 d&#7841ng viên nén, v&#7899i thành ph&#7847n chính là paracetamol 500mg. Thu&#7889c mang hi&#7879u qu&#7843 t&#7889t trong h&#7841 s&#7889t, gi&#7843m nh&#7919ng c&#417n &#273au t&#7915 nh&#7865 &#273&#7871n v&#7915a trong &#273au &#273&#7847u, &#273au c&#417, &#273au nh&#7913c x&#432&#417ng kh&#7899p,... &#272&#7863c bi&#7879t v&#7899i nh&#7919ng b&#7879nh nhân ko dung n&#7841p (ko h&#7845p thu) thu&#7889c mang thành ph&#7847n salicylat. 

Thành ph&#7847n chính c&#7911a 

 • Paracetamol: 500 mg

Thu&#7889c tiêu dùng &#273&#432&#7901ng u&#7889ng, t&#7889t nh&#7845t sau &#259n no, v&#7899i li&#7873u c&#7909 th&#7875 nh&#432 sau:

 • Ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em trên 12 tu&#7893i: tiêu dùng 1 - Hai viên m&#7895i 4 – 6 gi&#7901 lúc c&#7847n thi&#7871t nh&#432ng ko &#273&#432&#7907c quá 4g /ngày (t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng 8 viên/ ngày).
 • Tr&#7867 em t&#7915 6 – 12 tu&#7893i: ½ - Một viên m&#7895i 4 – 6 gi&#7901 lúc c&#7847n thi&#7871t, t&#7889i &#273a 4 l&#7847n/ ngày. 

6. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Panadol extra (panadol &#273&#7887) 

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Panadol extra (panadol &#273&#7887) 

Panadol extra mang th&#7875 &#273&#432&#7907c coi nh&#432 m&#7897t lo&#7841i thu&#7889c h&#7841 s&#7889t, gi&#7843m &#273au “qu&#7889c dân”, nó mang m&#7863t h&#7847u nh&#432 &#7903 m&#7885i t&#7911 thu&#7889c t&#7915 gia &#273ình, tổ chức, &#273&#7871n nhà thu&#7889c. 

V&#7899i thành ph&#7847n chính là paracetamol 500mg và cafein 65mg giúp t&#259ng c&#432&#7901ng tác d&#7909ng h&#7841 s&#7889t, gi&#7843m &#273au c&#7911a paracetamol. Nh&#7901 &#273ó, panadol extra giúp gi&#7843m tri&#7879u ch&#7913ng &#273au t&#7915 nh&#7865 &#273&#7871n trung bình nh&#432 &#273au &#273&#7847u, &#273au n&#7917a &#273&#7847u, &#273au l&#432ng, &#273au r&#259ng,... và h&#7841 s&#7889t. 

Ngoài ra, Panadol extra còn &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t b&#7903i Sanofi là doanh nghi&#7879p phân ph&#7889i d&#432&#7907c ph&#7849m và s&#7843n ph&#7849m ch&#259m sóc s&#7913c kh&#7887e l&#7899n th&#7913 5 trên th&#7871 gi&#7899i và &#273ã mang m&#7863t &#7903 n&#432&#7899c ta trên 60 n&#259m. Do &#273ó, càng t&#259ng thêm &#273&#7897 uy tín, giúp Panadol extra tr&#7903 thành thu&#7889c c&#7911a m&#7885i nhà. 

Thành ph&#7847n chính c&#7911a 

 • Paracetamol: 500 mg
 • Cafein: 65 mg

Thu&#7889c &#273&#432&#7907c tiêu dùng &#273&#432&#7901ng u&#7889ng, k&#7875 c&#7843 lúc b&#7909ng &#273ói v&#7899i li&#7873u c&#7909 th&#7875 nh&#432 sau:

 • Ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em trên 12 tu&#7893i: 1 - Hai viên/ l&#7847n, m&#7895i 4 - 6 gi&#7901 n&#7871u c&#7847n. Li&#7873u t&#7889i &#273a: 8 viên/ngày. 
 • Tr&#7867 em d&#432&#7899i 12 tu&#7893i: khuy&#7871n cáo ko nên tiêu dùng.

 • Ko nên tiêu dùng cho tr&#7867 d&#432&#7899i 12 tu&#7893i.
 • Thành ph&#7847n mang ch&#7913a caffeine, nên c&#7849n th&#7853n v&#7899i nh&#7919ng ng&#432&#7901i d&#7883 &#7913ng v&#7899i cafein (ví d&#7909 nh&#432 ng&#432&#7901i ko u&#7889ng &#273&#432&#7907c trà, cafe).

7. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Hapacol 250mg

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Hapacol 250mg

C&#361ng nh&#432 nh&#7919ng lo&#7841i thu&#7889c h&#7841 s&#7889t khác, Biragan mang ch&#7913a thành ph&#7847n chính là paracetamol. Tuy nhiên thu&#7889c &#273&#432&#7907c bào ch&#7871 d&#7841ng b&#7897t s&#7911i mang v&#7883 cam ng&#7885t d&#7877 u&#7889ng, cùng hàm l&#432&#7907ng ho&#7841t ch&#7845t th&#7845p ch&#7881 250mg, thích h&#7907p tiêu dùng cho tr&#7867 nh&#7887. 

Thu&#7889c mang tác d&#7909ng t&#7889t trong vi&#7879c gi&#7843m s&#7889t, gi&#7843m &#273au cho tr&#7867 trong những tr&#432&#7901ng h&#7907p c&#7843m cúm, m&#7885c r&#259ng, s&#7889t do nhi&#7877m vi khu&#7849n, virus, siêu vi, …

Thành ph&#7847n chính c&#7911a 

 • Paracetamol: 250 mg

Thu&#7889c c&#7847n &#273&#432&#7907c hòa tan hoàn toàn vào l&#432&#7907ng n&#432&#7899c thích h&#7907p, tùy thu&#7897c vào kh&#7843 n&#259ng u&#7889ng c&#7911a bé, v&#7899i li&#7873u c&#7909 th&#7875 nh&#432 sau:

 • Li&#7873u u&#7889ng trung bình t&#7915 10 - 15 mg/ kg/ l&#7847n.
 • T&#7893ng li&#7873u t&#7889i &#273a ko quá 60 mg/ kg/ 24 gi&#7901.
 • B&#7841n c&#361ng mang th&#7875 cho tr&#7867 t&#7915 4 - 6 tu&#7893i u&#7889ng Một gói/l&#7847n ho&#7863c theo ch&#7881 d&#7851n c&#7911a bác bỏ s&#297.
 • M&#7895i li&#7873u u&#7889ng cách nhau ít nh&#7845t 4 - 6 gi&#7901. 

 • Ko nên t&#7921 ý kéo dài vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c cho tr&#7867. 
 • Tránh pha thu&#7889c quá nhi&#7873u n&#432&#7899c, lúc&#7871n tr&#7867 u&#7889ng ko h&#7871t, d&#7851n &#273&#7871n tiêu dùng ko &#273&#7911 li&#7873u trong m&#7895i l&#7847n u&#7889ng. 

8. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Efferalgan 150mg (viên &#273&#7863t tr&#7921c tràng)

 

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Efferalgan 150mg (viên &#273&#7863t tr&#7921c tràng)

Lúc tiêu dùng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t cho tr&#7867, ngoài d&#7841ng tiêu dùng &#7903 &#273&#432&#7901ng u&#7889ng, thì thu&#7889c &#273&#7863t tr&#7921c tràng th&#432&#7901ng &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng trong tr&#432&#7901ng h&#7907p bé ko th&#7875 u&#7889ng nh&#432 nôn, ói, tr&#7867 quá nh&#7887. 

Lúc nh&#7855c &#273&#7871n thu&#7889c h&#7841 s&#7889t &#7903 d&#7841ng viên &#273&#7863t, thì Efferalgan d&#7841ng &#273&#7863t nh&#7853n &#273&#432&#7907c nhi&#7873u ph&#7843n h&#7891i tích c&#7921c t&#7915 bác bỏ s&#297 và c&#7843 nh&#7919ng b&#7879nh nhân nhi. Thu&#7889c &#273&#432&#7907c h&#7845p thu nhanh vào c&#417 th&#7875 thông qua h&#7879 th&#7889ng mao m&#7841ch &#7903 tr&#7921c tràng, giúp tr&#7867 c&#7843i thi&#7879n tri&#7879u ch&#7913ng s&#7889t nhanh chóng. 

Thành ph&#7847n chính c&#7911a 

 • Paracetamol: 150 mg

 • Thu&#7889c d&#7841ng viên &#273&#7841n, &#273&#432&#7907c tiêu dùng &#273&#7875 &#273&#7863t tr&#7921c tràng. 
 • Li&#7873u tham kh&#7843o cho tr&#7867 t&#7915 24 tháng &#273&#7871n d&#432&#7899i 3 tu&#7893i (t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng 10 - 15 kg) là: Một viên/ l&#7847n tiêu dùng, m&#7895i l&#7847n cách nhau 6 gi&#7901, m&#7897t ngày ko tiêu dùng quá 4 viên. 

 • Nên &#273i&#7873u tr&#7883 thu&#7889c càng ng&#7855n càng t&#7889t, ko quá 4 l&#7847n/ngày, nên thay th&#7871 s&#7899m nh&#7845t mang th&#7875 b&#7857ng &#273&#432&#7901ng u&#7889ng. Do thu&#7889c mang nguy c&#417 gây kích &#7913ng tr&#7921c tràng 
 • Li&#7873u tiêu dùng trên ch&#7881 mang tính ch&#7845t tham kh&#7843o, tùy theo di&#7877n bi&#7871n c&#7911a b&#7879nh li&#7873u mang th&#7875 &#273&#432&#7907c thay &#273&#7893i. C&#7847n tham kh&#7843o ý ki&#7871n c&#7911a bác bỏ s&#297 ho&#7863c viên chức y t&#7871 &#273&#7875 mang li&#7873u l&#432&#7907ng và cách tiêu dùng thích h&#7907p. 

9. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Coldacmin

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Coldacmin

M&#7897t s&#7889 lo&#7841i thu&#7889c h&#7841 s&#7889t ngoài thành ph&#7847n chính là paracetamol còn ch&#7913a thêm những thành ph&#7847n khác nh&#7857m gi&#7843m tri&#7879u ch&#7913ng c&#7911a c&#7843m cúm. Coldacmin là m&#7897t trong nh&#7919ng lo&#7841i thu&#7889c ngoài tác d&#7909ng gi&#7843m s&#7889t còn &#273&#432&#7907c bi&#7871t &#273&#7871n nhi&#7873u v&#7899i tác d&#7909ng tr&#7883 c&#7843m cúm. 

Thành ph&#7847n s&#7843n ph&#7849m viên nén u&#7889ng &#273&#432&#7907c ph&#7889i h&#7907p b&#7903i paracetamol 325 mg, cùng v&#7899i Chlorpheniramin maleat Hai mg. S&#7921 ph&#7889i h&#7907p này giúp gi&#7843m &#273áng k&#7875 bi&#7875u hi&#7879n &#273&#7863c tr&#432ng c&#7911a c&#7843m cúm nh&#432 s&#7889t, nh&#7913c &#273&#7847u, h&#7855t h&#417i, s&#7893 m&#361i,...

Thành ph&#7847n chính c&#7911a 

 • Paracetamol: 325 mg
 • Chlorpheniramin maleat: Hai mg

Thu&#7889c &#273&#432&#7907c bào ch&#7871 &#7903 d&#7841ng viên u&#7889ng. 

Li&#7873u tiêu dùng c&#7909 th&#7875 nh&#432 sau:

 • Ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em trên 12 tu&#7893i: 1 – Hai viên/ l&#7847n.
 • Tr&#7867 em t&#7915 6 -12 tu&#7893i: ch&#7881 c&#7847n u&#7889ng n&#7917a li&#7873u so v&#7899i ng&#432&#7901i l&#7899n.
 • L&#432u ý: m&#7895i l&#7847n u&#7889ng c&#7847n cách nhau t&#7915 4 - 6 gi&#7901. 

 • Thu&#7889c mang th&#7875 tiêu dùng &#7903 b&#7845t k&#7923 th&#7901i &#273i&#7875m nào trong ngày, tuy nhiên nên u&#7889ng sau &#259n &#273&#7875 tránh &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n d&#7841 dày. 
 • Thu&#7889c gây bu&#7891n ng&#7911, nên c&#7847n l&#432u ý lúc tài xế ho&#7863c v&#7853n hành máy móc ho&#7863c làm vi&#7879c c&#7847n s&#7921 t&#7853p trung. 
 • Ko tiêu dùng Coldacmin v&#7899i thu&#7889c h&#7841 s&#7889t ho&#7863c thu&#7889c c&#7843m cúm khác mang ch&#7913a paracetamol.

10. Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Tiffy

Thu&#7889c h&#7841 s&#7889t Tiffy

Coldacmin và Tiffy mang th&#7875 &#273&#432&#7907c xem là “anh em” v&#7899i nhau, vì lúc xét v&#7873 công d&#7909ng chúng mang nhi&#7873u &#273i&#7875m t&#432&#417ng &#273&#7891ng v&#7899i nhau. Nh&#432ng lúc so v&#7873 thành ph&#7847n thì Tiffy l&#7841i nhi&#7873u h&#417n v&#7899i hàm l&#432&#7907ng paracetamol 500mg, Chlorpheniramine maleate Hai mg, và mang thêm phenylephrine HCl 10 mg. 

Nh&#7901 v&#7853y, Tiffy là s&#7921 l&#7921a ch&#7885n c&#7911a nhi&#7873u ng&#432&#7901i trong vi&#7879c gi&#7843m tri&#7879u ch&#7913ng b&#7879nh c&#7843m cúm nh&#432 ch&#7843y n&#432&#7899c m&#361i, ngh&#7865t m&#361i, nh&#7913c &#273&#7847u, gi&#7843m &#273au, và viêm m&#361i d&#7883 &#7913ng.

Thành ph&#7847n chính c&#7911a 

 • Paracetamol: 500 mg
 • Chlorpheniramin maleat: Hai mg
 • Phenylephrin HCl: 10 mg

 • Ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em trên 12 tu&#7893i: 1 – Hai viên/ l&#7847n.
 • Tr&#7867 em t&#7915 6 -12 tu&#7893i: Một viên/ l&#7847n
 • L&#432u ý: m&#7895i ngày u&#7889ng t&#7915 4 - 6 l&#7847n (m&#7895i l&#7847n cách nhau t&#7915 4 - 6 gi&#7901)

 • Thu&#7889c mang th&#7875 tiêu dùng &#7903 b&#7845t k&#7923 th&#7901i &#273i&#7875m nào trong ngày, tuy nhiên nên u&#7889ng sau &#259n &#273&#7875 tránh &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n d&#7841 dày. 
 • Thu&#7889c gây bu&#7891n ng&#7911, nên c&#7847n l&#432u ý lúc tài xế ho&#7863c v&#7853n hành máy móc ho&#7863c làm vi&#7879c c&#7847n s&#7921 t&#7853p trung. 
 • Ko tiêu dùng Tiffy v&#7899i thu&#7889c h&#7841 s&#7889t ho&#7863c thu&#7889c c&#7843m cúm khác mang ch&#7913a paracetamol.

S&#7917 d&#7909ng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t m&#7897t cách &#273úng cách s&#7869 giúp ng&#432&#7901i b&#7879nh tránh nh&#7919ng h&#7853u qu&#7843 &#273áng ti&#7871c mang th&#7875 x&#7843y ra lúc thân nhi&#7879t quá cao. Tuy nhiên, b&#7841n c&#7847n chú ý s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c m&#7897t cách khoa h&#7885c &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o an toàn cho s&#7913c kh&#7887e.

Ngoài ra, &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o an toàn lúc tiêu dùng thu&#7889c h&#7841 s&#7889t, &#273&#7863c bi&#7879t là &#273&#7889i t&#432&#7907ng tr&#7867 em b&#7841n mang th&#7875 &#273&#7871n h&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t &#273&#7875 viên chức y t&#7871 và D&#432&#7907c s&#297 t&#7841i &#273ây t&#432 v&#7845n cho b&#7841n cách l&#7921a ch&#7885n và s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c gi&#7843m s&#7889t phù h&#7907p. Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t mang &#273&#7897i ng&#361 viên chức y t&#7871 chuyên nghi&#7879p, v&#7899i h&#417n 15 n&#259m kinh nghi&#7879m trong vi&#7879c t&#432 v&#7845n và cung c&#7845p những s&#7843n ph&#7849m v&#7873 l&#297nh v&#7921c s&#7913c kh&#7887e và làm &#273&#7865p.

H&#7879 th&#7889ng Nhà thu&#7889c Vi&#7879t

Ngoài ra, n&#7871u b&#7841n mang th&#7855c m&#7855c v&#7873 những v&#7845n &#273&#7873 liên quan &#273&#7871n ch&#259m sóc da ho&#7863c c&#7847n t&#432 v&#7845n &#273&#7875 l&#7921a ch&#7885n s&#7843n ph&#7849m phù h&#7907p, xin vui lòng liên h&#7879 v&#7899i D&#431&#7906C S&#296 c&#7911a chúng tôi theo những hình th&#7913c sau:

– Zalo: 0985508450

– Website: Nhathuocviet.vn

&#272&#7883a ch&#7881:

 • Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t s&#7889 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n 11, Tp.HCM
 • Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t s&#7889 2: 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, Tp.HCM

H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t luôn s&#7861n sàng ph&#7909c v&#7909 và &#273&#7891ng hành cùng b&#7841n &#273&#7875 tìm ra gi&#7843i pháp phù h&#7907p nh&#7845t v&#7899i b&#7841n.

C&#7843m &#417n những b&#7841n &#273ã &#273&#7885c bài vi&#7871t.

TOP 6 thu&#7889c tr&#7883 suy giãn t&#297nh m&#7841ch t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n nay

TOP 10 TPCN, thu&#7889c huy&#7871t áp cao t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n nay và nh&#7919ng l&#7901i khuyên t&#7915 chuyên gia