Sản phẩm số 1 về tăng cường miễn dịch thai kỳ cho mẹ bầu

Top 5 loại khẩu trang y tế trẻ em tốt nhất trên thị trường hiện nay

Quick Summary

  • Nh&#7855c &#273&#7871n kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em thì kh&#7849u trang N95 Hu&#7923nh Gia em bé s&#7869 là m&#7897t trong nh&#7919ng g&#7907i ý hàng &#273&#7847u cho các ông b&#7889 bà m&#7865.
  • Kh&#7849u trang N95 Hu&#7923nh Gia em bé &#273&#432&#7907c c&#7845u t&#7841o t&#7915 3 l&#7899p v&#7843i không d&#7879t, 1 l&#7899p gi&#7845y l&#7885c Melt –.
  • M&#7897t trong nh&#7919ng lo&#7841i kh&#7849u y t&#7871 tr&#7867 em &#273ang &#273&#432&#7907c mua nhi&#7873u nh&#7845t trên th&#7883 tr&#432&#7901ng &#273ó là  kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em 3 l&#7899p Pharmacity.

2. Top 5 lo&#7841i kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em t&#7889t nh&#7845t hi&#7879n nay

2.1. Kh&#7849u trang N95 Hu&#7923nh Gia em bé

Nh&#7855c &#273&#7871n kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em thì kh&#7849u trang N95 Hu&#7923nh Gia em bé s&#7869 là m&#7897t trong nh&#7919ng g&#7907i ý hàng &#273&#7847u cho các ông b&#7889 bà m&#7865. Kh&#7849u trang N95 Hu&#7923nh Gia em bé &#273&#432&#7907c c&#7845u t&#7841o t&#7915 3 l&#7899p v&#7843i không d&#7879t, 1 l&#7899p gi&#7845y l&#7885c Melt – blown, 1 l&#7899p bông polyester nên &#273ây là s&#7843n ph&#7849m c&#7921c k&#7923 an toàn cho tr&#7867 nh&#7887.

 Kh&#7849u trang N95 Hu&#7923nh Gia em bé &#273&#432&#7907c nhà s&#7843n xu&#7845t thi&#7871t k&#7871 &#273&#7875 ôm khít vùng m&#361i và mi&#7879ng. Khi &#273eo &#273úng cách, kh&#7849u trang này có th&#7875 ng&#259n ch&#7863n &#273&#432&#7907c ít nh&#7845t 95% khói b&#7909i và vi khu&#7849n có trong không khí. Do &#273ó, &#273ây là m&#7897t s&#7843n ph&#7849m &#273ang &#273&#432&#7907c r&#7845t nhi&#7873u b&#7853c cha m&#7865 mua nhi&#7873u nh&#7845t hi&#7879n nay. 

H&#432&#7899ng d&#7851n s&#7917 d&#7909ng:

– B&#432&#7899c 1: M&#7903 kh&#7849u trang

– B&#432&#7899c 2: L&#7847n l&#432&#7907t &#273eo hai quai vào vành tay

– B&#432&#7899c 3: &#272i&#7873u ch&#7881nh quai &#273eo cho v&#7915a v&#7863n

– B&#432&#7899c 4: &#272&#7863t ngón tay &#7903 s&#7889ng m&#361i, &#273i&#7873u ch&#7881nh n&#7865p m&#361i v&#7915a v&#7899i khuôn m&#7863t

– B&#432&#7899c 5: Ki&#7875m tra l&#7841i kh&#7849u trang tr&#432&#7899c khi s&#7917 d&#7909ng

top 5 loai khau trang y te tre em tot nhat tren thi truong hien nay 2

( Kh&#7849u trang N95 Hu&#7923nh Gia em bé – Hình minh h&#7885a)

2.2. Kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em 3 l&#7899p Pharmacity

M&#7897t trong nh&#7919ng lo&#7841i kh&#7849u y t&#7871 tr&#7867 em &#273ang &#273&#432&#7907c mua nhi&#7873u nh&#7845t trên th&#7883 tr&#432&#7901ng &#273ó là  kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em 3 l&#7899p Pharmacity. 

V&#7899i thành ph&#7847n c&#7845u t&#7841o 3 l&#7899p kháng khu&#7849n bao g&#7891m: L&#7899p ngoài ch&#7889ng th&#7845m, l&#7899p trong m&#7873m m&#7841i v&#7899i da và l&#7899p gi&#7919a kháng khu&#7849n. Nh&#7901 c&#7845u t&#7841o trên, nên hi&#7879u qu&#7843 l&#7885c khu&#7849n c&#7911a kh&#7849u trang trên 99%.

Bên c&#7841nh &#273ó, kh&#7849u trang &#273&#432&#7907c thi&#7871t k&#7871 v&#7915a v&#7863n v&#7899i khuôn m&#7863t tr&#7867, làm t&#7915 nguyên li&#7879u ch&#7889ng d&#7883 &#7913ng ch&#7845t l&#432&#7907ng cao, &#273i&#7873u này c&#361ng giúp phòng ng&#7915a b&#7909i b&#7849n và các b&#7879nh lây lan qua &#273&#432&#7901ng hô h&#7845p cho bé.

H&#432&#7899ng d&#7851n s&#7917 d&#7909ng

– B&#432&#7899c 1: C&#7847m vào hai dây và &#273eo vào tai bé. Không nên ch&#7841m tay vào m&#7863t trong c&#7911a kh&#7849u trang.

– B&#432&#7899c 2: C&#7889 &#273&#7883nh thanh ngang múi sát v&#7899i s&#7889ng m&#361i &#273&#7875 mang l&#7841i hi&#7879u qu&#7843 cao h&#417n khi dùng.

– B&#432&#7899c 3: &#272i&#7873u ch&#7881nh n&#7871p g&#7845p xu&#7889ng phù h&#7907p v&#7899i khuôn m&#7863t, che kín m&#361i, mi&#7879ng và c&#7857m

Hi&#7879n nay kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em 3 l&#7899p Pharmacity c&#361ng &#273ang &#273&#432&#7907c bán t&#7841i các c&#7917a hàng Pharmacity. Do &#273ó, &#273&#7875 mua s&#7843n ph&#7849m b&#7841n có th&#7875 &#273&#7871n tr&#7921c ti&#7871p các c&#7917a hàng c&#7911a Pharmacity &#273&#7875 mua s&#7843n ph&#7849m ho&#7863c &#273&#7875 bi&#7871t thêm các thông tin chi ti&#7871t c&#7911a kh&#7849u trang.

top 5 loai khau trang y te tre em tot nhat tren thi truong hien nay 3

(Kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em 3 l&#7899p Pharmacity)

2.3. Kh&#7849u trang 3D Mask Unicharm

Kh&#7849u trang 3D Mask Unicharm v&#7899i thi&#7871t k&#7871 thông minh v&#7899i nh&#7919ng &#273&#432&#7901ng cong ôm sát khuôn m&#7863t. Không ch&#7881 mang &#273&#7871n s&#7921 tho&#7843i mái mà mà hi&#7879u qu&#7843 kháng khu&#7849n mang l&#7841i c&#361ng vô cùng cao.

Do c&#7845u trúc l&#7885c &#273a l&#7899n v&#7899i công ngh&#7879 tiên ti&#7871n, giúp s&#7843n ph&#7849m ng&#259n khói b&#7909i, ph&#7845n hoa trong không khí và b&#7843o v&#7879 s&#7913c kh&#7887e ng&#432&#7901i s&#7917 d&#7909ng. Kèm theo ch&#7845t li&#7879u quai &#273eo m&#7873m m&#7841i nên khi &#273eo không làm cho bé c&#7843m th&#7845y khó ch&#7883u

Trong nhi&#7873u n&#259m qua, kh&#7849u trang y t&#7871 cho bé 3D Mask Unicharm c&#361ng &#273ã tr&#7903 thành m&#7897t trong nh&#7919ng cái tên &#273&#432&#7907c r&#7845t nhi&#7873u b&#7853c ba m&#7865  mua cho con mình s&#7917 d&#7909ng. 

Hi&#7879n nay kh&#7849u trang 3D Mask Unicharm &#273&#432&#7907c bán &#7903 r&#7845t nhi&#7873u n&#417i. Tuy nhiên, b&#7889 m&#7865 hãy tìm &#273&#7871n nh&#7919ng nhà thu&#7889c uy tín &#273&#7875 &#273&#7843m b&#7843o ch&#7845t l&#432&#7907ng nhé!

top 5 loai khau trang y te tre em tot nhat tren thi truong hien nay 4

(Kh&#7849u trang 3D Mask Unicharm)

2.4. Kh&#7849u trang tr&#7867 em Pigeon

Kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em Pigeon &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t t&#7841i Nh&#7853t B&#7843n có d&#7841ng 3D d&#7877 th&#432&#417ng. Nguyên li&#7879u s&#7843n xu&#7845t ch&#7911 y&#7871u t&#7915 Ch&#7845t li&#7879u t&#7915 Polypropylene, Nylon và Polyurethane nên kh&#7849u trang r&#7845t an toàn &#273&#7889i v&#7899i tr&#7867 nh&#7887. 

V&#7899i  thi&#7871t k&#7871 d&#7841ng 3D ôm sát m&#361i và mi&#7879ng c&#7911a bé. Tuy nhiên, v&#7851n không gây khó th&#7903 khi dùng cho bé, giúp bé d&#7877 ch&#7883u h&#417n. &#272&#7891ng th&#7901i, kh&#7849u trang &#273&#432&#7907c gia công tinh t&#7871 không còn c&#7841nh s&#7855c và c&#7897m c&#7913ng. Do &#273ó, l&#7921a ch&#7885n lo&#7841i này giúp m&#7865 yên tâm h&#417n.

V&#7899i nh&#7919ng tính n&#259ng n&#7893i tr&#7897i nh&#432: Ng&#259n ch&#7863n b&#7909i m&#7883n, Tránh ph&#7845n hoa và các tác nhân gây h&#7841i t&#7915 bên ngoài &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n &#273&#432&#7901ng th&#7903 c&#7911a tr&#7867, b&#7843o v&#7879 bé tr&#432&#7899c tình tr&#7841ng môi tr&#432&#7901ng ô nhi&#7877m, ng&#259n ch&#7863n vi khu&#7849n, virus gây b&#7879nh và Ki&#7875m soát t&#7889t h&#417n nguy c&#417 m&#7855c các b&#7879nh qua &#273&#432&#7901ng hô h&#7845p nên &#273ây là c&#361ng là m&#7897t l&#7921a ch&#7885n &#273&#7875 các b&#7841n cân nh&#7855c khi mua cho bé.

Kh&#7849u trang tr&#7867 em Pigeon ch&#7881 dành cho tr&#7867 d&#432&#7899i 18 tháng tu&#7893i. Vì v&#7853y &#273&#7889i v&#7899i bé l&#7899n h&#417n thì b&#7889 m&#7865 nên cân nh&#7855c dùng s&#7843n ph&#7849m c&#7911a các hãng khác.

top 5 loai khau trang y te tre em tot nhat tren thi truong hien nay 5

(Kh&#7849u trang tr&#7867 em Pigeon)

2.5. Kh&#7849u trang tr&#7867 em Ohki

S&#7903 h&#7919u thi&#7871t k&#7871 dày lên &#273&#7871n 5 l&#7899p v&#7843i và &#273&#432&#7907c s&#7843n xu&#7845t t&#7841i Nh&#7853t B&#7843n nên kh&#7849u trang tr&#7867 em Ohki là m&#7897t trong nh&#7919ng s&#7843n ph&#7849m &#273ang &#273&#432&#7907c nhi&#7873u cha m&#7865 mua nhi&#7873u hi&#7879n nay.

V&#7899i thi&#7871t k&#7871 ôm sát &#273&#432&#7901ng cong c&#7911a m&#7863t tr&#7867. Bên c&#7841nh &#273ó, ph&#7847n thân và b&#7897 l&#7885c b&#7857ng Polypropylen, Polyethylene, ph&#7847n quai b&#7857ng Spandex &#273àn h&#7891i t&#7889t giúp tr&#7867 c&#7843m th&#7845y tho&#7843i mái khi dùng. 

Bên c&#7841nh ch&#7845t li&#7879u v&#7843i an toàn &#273&#7889i v&#7899i bé, kh&#7849u trang tr&#7867 em Ohki còn có các tính n&#259ng n&#7893i b&#7853t khác nh&#432: Ng&#259n ch&#7863n 99.1% vi khu&#7849n, virus, C&#7843n &#273&#7871n 99.3% b&#7909i m&#7883n, Phòng ng&#7915a virus SARS-CoV-2 và B&#7843o v&#7879 bé tr&#432&#7899c tia UV t&#7915 ánh n&#7855ng m&#7863t tr&#7901i. Do &#273ó, &#273ây c&#361ng là m&#7897t s&#7843n mà b&#7889 m&#7865 có th&#7875 mua cho bé s&#7917 d&#7909ng nhé!

top 5 loai khau trang y te tre em tot nhat tren thi truong hien nay 6

(Kh&#7849u trang tr&#7867 em Ohki)

3. Nh&#7919ng l&#432u ý chung c&#7847n tránh khi &#273eo kh&#7849u trang cho bé

Tr&#7867 em hay có tính tò mò v&#7899i nh&#7919ng v&#7853t d&#7909ng, &#273&#7891 dùng l&#7841 &#273&#7863c bi&#7879t là các s&#7843n ph&#7849m có thi&#7871t k&#7871 b&#7855t m&#7855t. Do &#273ó, s&#7869 có nhi&#7873u tr&#7867 nh&#7887 không thích &#273eo kh&#7849u trang có m&#7897t màu &#273i&#7873u này s&#7869 gây ra r&#7845t nhi&#7873u khó kh&#259n cho m&#7897t s&#7889 b&#7889 m&#7865. Hi&#7875u &#273&#432&#7907c v&#7845n &#273&#7873 này, Nhà thu&#7889c Vi&#7879t s&#7869 mách b&#7841n nh&#7919ng l&#432u ý khi mua kh&#7849u trang cho bé giúp vi&#7879c &#273eo kh&#7849u trang tr&#7903 nên d&#7877 dàng h&#417n &#273&#7845y!

  • Khi mua kh&#7849u trang, b&#7889 m&#7865 nên l&#7921a ch&#7885n nh&#7919ng lo&#7841i kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em có màu s&#7855c b&#7855t m&#7855t, t&#7889t h&#417n n&#7919a là có in hình các con v&#7853t ng&#7897 ngh&#297nh, t&#432&#417i t&#7855n
  • Nên ch&#7885n nh&#7919ng lo&#7841i kh&#7849u trang m&#7887ng, nh&#7865 và m&#7873m nh&#432ng v&#7851n &#273&#7843m b&#7843o &#273&#432&#7907c &#273&#7897 an toàn cho bé.
  • Tránh ch&#7885n nh&#7919ng lo&#7841i kh&#7849u trang y t&#7871 cho bé quá l&#7899n ho&#7863c quá nh&#7887 so v&#7899i kích th&#432&#7899c khuôn m&#7863t, &#273&#7897 tu&#7893i c&#7911a bé. &#272i&#7873u này s&#7869 làm cho tr&#7867 c&#7843m th&#7845y khó ch&#7883u
  • L&#7921a ch&#7885n kh&#7849u trang có ngu&#7891n g&#7889c rõ ràng, &#273&#7843m b&#7843o &#273&#432&#7907c s&#7913c kh&#7887e cho tr&#7867.

V&#7899i nh&#7919ng thông tin v&#7873 cách &#273eo, c&#361ng nh&#432 nh&#7919ng l&#432u ý khi mua kh&#7849u trang cho bé và 5 lo&#7841i kh&#7849u trang y t&#7871 tr&#7867 em t&#7889t nh&#7845t trên th&#7883 tr&#432&#7901ng hi&#7879n nay mà Nhà thu&#7889c Vi&#7879t &#273ã chia s&#7867 &#7903 phía trên. Mong r&#7857ng có th&#7875 giúp b&#7841n có thêm &#273&#432&#7907c nhi&#7873u thông tin v&#7873 vi&#7879c ch&#7885n kh&#7849u trang &#273&#7875 b&#7843o v&#7879 các bé.

&#272&#7875 bi&#7871t thêm nhi&#7873u thông tin khác và &#273&#7863t mua các s&#7843n ph&#7849m c&#361ng nh&#432 &#273&#7875 &#273&#432&#7907c t&#432 v&#7845n chi ti&#7871t v&#7873 kh&#7849u trang y t&#7871 cho bé. B&#7841n có th&#7875 liên h&#7879 tr&#7921c ti&#7871p v&#7899i &#273&#7897i ng&#361 nhân viên t&#432 v&#7845n tr&#7921c tuy&#7871n c&#7911a nhà thu&#7889c Vi&#7879t, b&#7857ng cách nh&#7845t tr&#7921c ti&#7871p vào bi&#7875u t&#432&#7907ng logo messenger inkythuatso 2 01 30 15 48 06 bên phía góc ph&#7843i màng hình.

+ 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Q.11, TP. HCM

+ 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Q.Gò V&#7845p, TP. HCM

C&#7843m &#417n b&#7841n &#273ã quan tâm &#273&#7871n bài vi&#7871t!

suanoncolosence Company Inc

Website: https://suanoncolosence.com

Facebook: https://facebook.com/suanoncolosencecom

Twitter: @suanoncolosencecom

Copyright © 2024 | Design by Sữa non Colosence

×
×