8 công dụng của tinh bột nghệ và cách dùng tốt nhất cho sức khỏe

Tinh b&#7897t ngh&#7879 &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng ph&#7893 bi&#7871n &#273&#7875 làm t&#259ng h&#432&#417ng v&#7883 cho nhi&#7873u món &#259n trên th&#7871 gi&#7899i, &#273ây c&#361ng là nguyên li&#7879u quen thu&#7897c trong gian b&#7871p c&#7911a nhi&#7873u ch&#7883 em ng&#432&#7901i Vi&#7879t. H&#417n n&#7919a, ngh&#7879 còn &#273&#432&#7907c bi&#7871t &#273&#7871n nh&#432 m&#7897t “li&#7873u thu&#7889c t&#7921 nhiên”, giúp mang l&#7841i r&#7845t nhi&#7873u l&#7907i ích tuy&#7879t v&#7901i v&#7873 m&#7863t s&#7913c kho&#7867 và làm &#273&#7865p. Cùng tìm hi&#7875u những tác d&#7909ng c&#361ng nh&#432 cách tiêu dùng tinh b&#7897t ngh&#7879 t&#7889t nh&#7845t cho s&#7913c kh&#7887e qua bài vi&#7871t d&#432&#7899i &#273ây.

Tìm hi&#7875u v&#7873 ngh&#7879

Ngh&#7879 sở hữu tên khoa h&#7885c là Curcuma Longa, sở hữu mùi th&#417m và v&#7883 cay r&#7845t &#273&#7863c tr&#432ng nên chúng còn &#273&#432&#7907c m&#7879nh danh là “n&#7919 hoàng c&#7911a những lo&#7841i gia v&#7883”. Ngh&#7879 &#273&#432&#7907c &#432a chu&#7897ng trong n&#7873n &#7849m th&#7921c c&#7911a r&#7845t nhi&#7873u qu&#7889c gia trên th&#7871 gi&#7899i, trong &#273ó sở hữu Vi&#7879t Nam.

Thành ph&#7847n sở hữu trong c&#7911 ngh&#7879 bao g&#7891m:

 • 5% tinh d&#7847u
 • 3% ch&#7845t màu curcuminoit (ch&#7913a ho&#7841t ch&#7845t curcumin)
 • 40% tinh b&#7897t
 • 10% n&#432&#7899c
 • 8% ch&#7845t vô c&#417
 • Còn l&#7841i là ch&#7845t béo…

Trong &#273ó, Curcumin chính là ho&#7841t ch&#7845t quan tr&#7885ng nh&#7845t t&#7841o nên giá tr&#7883 c&#7911a c&#7911 ngh&#7879, v&#7899i tác d&#7909ng kháng viêm, ch&#7919a lành v&#7871t th&#432&#417ng và phòng ch&#7889ng t&#7871 bào ung th&#432 nên ngh&#7879 &#273&#432&#7907c áp d&#7909ng r&#7845t nhi&#7873u trong vi&#7879c ch&#7919a b&#7879nh và làm &#273&#7865p.

Tinh b&#7897t ngh&#7879 là gì?

Tinh bô&#803t nghê&#803 sở hữu d&#7841ng b&#7897t m&#7883n, la&#768 thành ph&#7849m &#273&#432&#7907c làm t&#432&#768 cu&#777 nghê&#803 t&#432&#417i nguyên ch&#7845t. Khác v&#7899i b&#7897t ngh&#7879 &#273&#432&#7907c ch&#7871 bi&#7871n b&#7857ng cách xay nhuy&#7877n c&#7911 ngh&#7879 &#273ã ph&#417i khô. Tinh b&#7897t ngh&#7879 &#273&#432&#7907c ch&#7871 bi&#7871n m&#7897t cách ph&#7913c t&#7841p h&#417n, c&#7911 ngh&#7879 &#273&#432&#7907c &#273em &#273i xay nhuy&#7877n, l&#432&#7907c b&#7887 x&#417 và bã, ch&#7855t l&#7885c &#273&#7875 thu &#273&#432&#7907c ph&#7847n tinh b&#7897t ngh&#7879 mà v&#7851n &#273&#7843m b&#7843o gi&#7919 &#273&#432&#7907c hàm l&#432&#7907ng curcumin cao (ho&#7841t ch&#7845t quý giá sở hữu trong c&#7911 ngh&#7879).

Với Hai lo&#7841i tinh b&#7897t ngh&#7879 ph&#7893 bi&#7871n là tinh b&#7897t ngh&#7879 vàng và tinh b&#7897t ngh&#7879 &#273en, trong &#273ó:

 • th&#432&#7901ng &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng ph&#7893 bi&#7871n nh&#7845t, chúng &#273&#432&#7907c chi&#7871t xu&#7845t t&#7915 c&#7911 ngh&#7879 vàng và sở hữu màu vàng nh&#7841t. Lúc n&#7871m, tinh b&#7897t ngh&#7879 vàng sở hữu mùi th&#417m nh&#7865 và v&#7883 h&#417i &#273&#7855ng, &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng nhi&#7873u &#273&#7875 ch&#7871 bi&#7871n món &#259n, h&#7895 tr&#7907 ch&#7919a b&#7879nh và làm &#273&#7865p.
 • &#273&#432&#7907c tách chi&#7871t t&#7915 c&#7911 ngh&#7879 &#273en (trong &#272ông y còn g&#7885i là Nga tr&#7853t), sau lúc tách b&#7887 t&#7841p ch&#7845t và bã tinh b&#7897t ngh&#7879 &#273en s&#7869 sở hữu màu tr&#7855ng s&#7919a, sở hữu mùi th&#417m và ko sở hữu v&#7883 &#273&#7855ng nh&#432 ngh&#7879 vàng. Tinh b&#7897t ngh&#7879 &#273en th&#432&#7901ng &#273&#432&#7907c tiêu dùng &#273&#7875 tr&#7883 những b&#7879nh liên quan &#273&#7871n d&#7841 dày, &#273&#432&#7901ng tiêu hoá.

Nhiê&#768u ng&#432&#417&#768i lâ&#768m t&#432&#417&#777ng r&#259&#768ng bô&#803t nghê&#803 va&#768 tinh bô&#803t nghê&#803 la&#768 chi&#777 cu&#768ng mô&#803t loa&#803i sa&#777n phâ&#777m. Tuy nhiên, &#273ây la&#768 hai sa&#777n phâ&#777m hoàn toàn kha&#769c biê&#803t vê&#768 công du&#803ng va&#768 châ&#769t l&#432&#417&#803ng.

Tinh b&#7897t ngh&#7879 sở hữu tác d&#7909ng gì?

Với th&#7875 b&#7841n &#273ã bi&#7871t &#273&#432&#7907c vài công d&#7909ng c&#7911a tinh b&#7897t ngh&#7879, song v&#7851n còn khá nhi&#7873u l&#7907i khác t&#7915 lo&#7841i th&#7921c ph&#7849m này mà b&#7841n ch&#432a bi&#7871t. Hãy cùng xem chi ti&#7871t những tác d&#7909ng c&#7911a tinh b&#7897t ngh&#7879 d&#432&#7899i &#273ây nhé:

1. Công d&#7909ng c&#7911a tinh b&#7897t ngh&#7879 giúp ng&#259n ng&#7915a những ch&#7913ng viêm

Tinh bô&#803t nghê&#803 la&#768 mô&#803t trong nh&#432&#771ng th&#432&#803c phâ&#777m r&#7845t t&#7889t cho s&#7913c kh&#7887e, n&#7893i b&#7853t là ho&#7841t ch&#7845t curcumin sở hữu tác d&#7909ng ch&#7889ng viêm, gi&#7843m &#273au, giúp làm gi&#7843m những c&#417n &#273au do ch&#7913ng viêm gây ra nh&#432 viêm kh&#7899p, những tr&#432&#7901ng h&#7907p c&#7911a b&#7879nh th&#7845p kh&#7899p, viêm gân, viêm loét &#273&#7841i tràng và c&#7843 &#273au nh&#7913c c&#417 b&#7855p trong quá trình t&#7853p luy&#7879n. &#272&#7891ng th&#7901i, chúng còn giúp xoa d&#7883u ch&#7913ng viêm do hen suy&#7877n.

2. H&#7895 tr&#7907 h&#7879 tiêu hoá

T&#7915 x&#432a, n&#7873n y h&#7885c c&#7893 truy&#7873n &#273ã s&#7917 d&#7909ng ngh&#7879 trong những bài thu&#7889c tr&#7883 những ch&#7913ng r&#7889i lo&#7841n tiêu hoá và &#273&#432&#7901ng ru&#7897t. Ngày nay những nghiên c&#7913u c&#361ng ch&#7881 ra r&#7857ng, tinh b&#7897t ngh&#7879 nguyên ch&#7845t sở hữu kh&#7843 n&#259ng h&#7895 tr&#7907 h&#7879 tiêu hoá c&#7921c k&#7923 t&#7889t nh&#7901 kh&#7843 n&#259ng kích thích túi m&#7853t và gi&#7843i phóng enzyme tiêu hoá, giúp th&#7913c &#259n &#273&#432&#7907c tiêu hoá t&#7889t h&#417n và d&#7877 dàng h&#417n.

Những thành ph&#7847n màu vàng t&#432&#417i trong thân r&#7877 còn giúp trung hòa và tiêu di&#7879t m&#7897t s&#7889 vi khu&#7849n x&#7845u trong h&#7879 tiêu hóa sinh sôi nh&#432 vi khu&#7849n Helicobacter pylori (gây ra những v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 loét d&#7841 dày, loét tá tràng,...).

3. U&#7889ng tinh b&#7897t ngh&#7879 sở hữu tác d&#7909ng gì - Ng&#259n ng&#7915a ung th&#432

Tinh b&#7897t ngh&#7879 còn &#273&#432&#7907c ghi nh&#7853n nh&#432 m&#7897t th&#7921c ph&#7849m tuy&#7879t v&#7901i giúp ng&#259n ng&#7915a ung th&#432 m&#7897t cách t&#7921 nhiên. M&#7897t s&#7889 nghiên c&#7913u khác sở hữu th&#7845y, tinh b&#7897t ngh&#7879 ch&#7913a ho&#7841t ch&#7845t curcumin sở hữu kh&#7843 n&#259ng &#7913c ch&#7871 và ng&#259n ng&#7915a những t&#7871 bào ung th&#432 vô cùng hi&#7879u qu&#7843. N&#7893i b&#7853t là ho&#7841t ch&#7845t này sở hữu th&#7875 phá hu&#7927 những t&#7871 bào gây nên ung th&#432 tuy&#7871n ti&#7873n li&#7879t và làm gi&#7843m s&#7921 hình thành những t&#7871 bào di c&#259n. Tinh b&#7897t ngh&#7879 còn giúp ch&#7889ng l&#7841i những kh&#7889i u do b&#7913c x&#7841 gây ra, phòng ng&#7915a ung th&#432 ru&#7897t k&#7871t và ung th&#432 vú.

4. C&#7843i thi&#7879n s&#7913c kh&#7887e gan

B&#7841n sở hữu bi&#7871t tinh b&#7897t ngh&#7879 c&#361ng n&#7857m trong danh sách những lo&#7841i th&#7921c ph&#7849m giúp th&#7843i &#273&#7897c cho gan r&#7845t hi&#7879u qu&#7843 ko? H&#417n n&#7919a, ngh&#7879 còn mang l&#7841i tác d&#7909ng thanh l&#7885c máu và gi&#7843i &#273&#7897c t&#7889 tích t&#7909 trong c&#417 th&#7875 do &#259n u&#7889ng ho&#7863c những tác &#273&#7897ng t&#7915 môi tr&#432&#7901ng m&#7897t cách t&#7889t nh&#7845t.

Tinh b&#7897t ngh&#7879 h&#7895 tr&#7907 c&#7843i thi&#7879n r&#7845t nhi&#7873u v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 s&#7913c kho&#7867

&#272áng nói h&#417n, những ho&#7841t ch&#7845t trong ngh&#7879 còn giúp h&#7895 tr&#7907 t&#259ng c&#432&#7901ng l&#432u thông máu và c&#7843i thi&#7879n ch&#7913c n&#259ng gan. U&#7889ng tinh b&#7897t ngh&#7879 còn là m&#7897t trong nh&#7919ng li&#7879u pháp ph&#7893 bi&#7871n cho nh&#7919ng ng&#432&#7901i b&#7883 suy suy gi&#7843m ch&#7913c n&#259ng gan.

5. Phòng ng&#7915a những b&#7879nh tim m&#7841ch

Lúc tiêu dùng tinh b&#7897t ngh&#7879, b&#7841n s&#7869 &#273&#432&#7907c b&#7893 sung m&#7897t l&#432&#7907ng ch&#7845t ch&#7889ng oxy hóa, ch&#7845t kháng viêm cùng m&#7897t l&#432&#7907ng curcumin d&#7891i dào giúp ng&#259n ng&#7915a nguy c&#417 m&#7855c những b&#7879nh v&#7873 tim m&#7841ch. Ngoài ra, những ch&#7845t chuy&#7875n hoá sở hữu trong ngh&#7879 còn sở hữu tác d&#7909ng làm gi&#7843m m&#7913c cholesterol trong máu, làm gi&#7843m nguy c&#417 gây ra những ch&#7913ng b&#7879nh nh&#432 cao huy&#7871t áp gây &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n s&#7913c kh&#7887e tim.

M&#7897t &#273i&#7873u tuy&#7879t v&#7901i n&#7919a, tinh b&#7897t ngh&#7879 ph&#7843i nh&#7855c &#273&#7871n kh&#7843 n&#259ng ng&#259n ch&#7863n s&#7921 phát tri&#7875n c&#7911a  b&#7879nh x&#417 v&#7919a &#273&#7897ng m&#7841ch và giúp m&#7841ch máu luôn l&#432u thông t&#7889t h&#417n.

6. B&#7843o v&#7879 não b&#7897, c&#7843i thi&#7879n ch&#7913ng tr&#7847m c&#7843m

Những ho&#7841t ch&#7845t trong tinh b&#7897t ngh&#7879 c&#361ng ph&#7847n nào tác &#273&#7897ng lên h&#7879 th&#7889ng th&#7847n kinh c&#7911a chúng ta. V&#7851n là ho&#7841t ch&#7845t curcumin v&#7899i tác d&#7909ng th&#7847n k&#7923 sở hữu tác d&#7909ng t&#259ng c&#432&#7901ng những yê&#769u tô&#769 &#7843nh h&#432&#7903ng t&#7871 bào th&#7847n kinh, &#273&#7863c bi&#7879t là BDNF - m&#7897t lo&#7841i hormone chi&#803u tra&#769ch nhiê&#803m pha&#769t triê&#777n va&#768 duy tri&#768 ca&#769c tê&#769 ba&#768o thâ&#768n kinh, ca&#777i thiê&#803n ch&#432&#769c n&#259ng nhâ&#803n th&#432&#769c va&#768 ghi nh&#417&#769 cu&#777a na&#771o bô&#803.

H&#417n n&#7919a, h&#7907p ch&#7845t kháng viêm và ch&#7889ng oxy hoá trong tinh b&#7897t ngh&#7879 còn &#273&#432&#7907c nghiên c&#7913u giúp phòng ng&#7915a Alzheimer &#7903 ng&#432&#7901i già vô cùng hi&#7879u qu&#7843. Bên c&#7841nh &#273ó, thành ph&#7847n magie và vitamin B6 c&#361ng &#273&#432&#7907c bi&#7871t &#273&#7871n v&#7899i tác d&#7909ng giúp th&#432 giãn và làm d&#7883u c&#417 th&#7875, làm cho nh&#7919ng ng&#432&#7901i m&#7855c ch&#7913ng tr&#7847m c&#7843m &#7903 m&#7913c &#273&#7897 nh&#7865 c&#361ng s&#7869 c&#7843m th&#7845y tâm tr&#7841ng và tinh th&#7847n t&#7889t h&#417n.

7. H&#7895 tr&#7907 gi&#7843m cân hi&#7879u qu&#7843

M&#7897t công d&#7909ng tuy&#7879t v&#7901i khác c&#7911a tinh b&#7897t ngh&#7879 là ng&#259n ch&#7863n s&#7921 tích t&#7909 ch&#7845t béo, r&#7845t sở hữu l&#7907i cho nh&#7919ng ng&#432&#7901i mu&#7889n c&#7843i thi&#7879n vóc dáng thon &#273&#7865p. C&#7909 th&#7875, ngh&#7879 sở hữu kh&#7843 n&#259ng &#273&#7849y m&#7841nh quá trình chuy&#7875n hoá ch&#7845t béo và &#273ào th&#7843i t&#7921 nhiên c&#7911a c&#417 th&#7875. Thay vì s&#7917 d&#7909ng những lo&#7841i thu&#7889c gi&#7843m cân khác, ngh&#7879 l&#7841i là m&#7897t li&#7879u pháp t&#7889i &#432u h&#417n giúp b&#7841n làm gi&#7843m l&#432&#7907ng m&#7905 trong c&#417 th&#7875, &#273&#7863c bi&#7879t &#273ây còn là nguyên li&#7879u thiên nhiên c&#7921c k&#7923 lành tính &#273&#7889i v&#7899i s&#7913c kh&#7887e.

8. Công d&#7909ng làm &#273&#7865p da “th&#7847n k&#7923” c&#7911a tinh b&#7897t ngh&#7879

&#272&#7889i v&#7899i những cô nàng ch&#259m làm &#273&#7865p ch&#7855c h&#7859n c&#361ng nghe nh&#7855c r&#7845t nhi&#7873u &#273&#7871n tinh b&#7897t ngh&#7879. &#272ây là nguyên li&#7879u “th&#7847n thánh” giúp những nàng c&#7843i thi&#7879n làn da tr&#7855ng sáng, ngay c&#7843 làn da m&#7909n, nám, tàn nhang c&#361ng ko còn là v&#7845n &#273&#7873 l&#7899n n&#7871u b&#7841n bi&#7871t s&#7917 d&#7909ng tinh b&#7897t ngh&#7879 &#273úng cách trong vi&#7879c làm &#273&#7865p da.

C&#7909 th&#7875, tinh b&#7897t ngh&#7879 mang l&#7841i nhi&#7873u tác d&#7909ng làm &#273&#7865p da tuy&#7879t v&#7901i nh&#432 sau:

 • những ho&#7841t ch&#7845t trong tinh b&#7897t ngh&#7879 sở hữu kh&#7843 n&#259ng thúc &#273&#7849y quá trình trao &#273&#7893i ch&#7845t trên da, kích thích s&#7843n sinh những t&#7871 bào m&#7899i, cho làn da luôn c&#259ng m&#7883n, t&#432&#417i tr&#7867.
 • ch&#7845t ch&#7889ng oxy hóa chính là thành ph&#7847n &#432u vi&#7879t nh&#7845t c&#7911a tinh b&#7897t ngh&#7879 trong vi&#7879c làm ch&#7853m quá trình lão hóa da, giúp ng&#259n ng&#7915a và làm gi&#7843m những n&#7871p nh&#259n &#273&#7875 làm da luôn gi&#7919 &#273&#432&#7907c &#273&#7897 &#273àn h&#7891i v&#7889n sở hữu.
 • ho&#7841t ch&#7845t curcumin sở hữu &#273&#7863c tính kháng khu&#7849n, kháng viêm, lúc &#273&#432&#7907c bôi lên da s&#7869 làm gi&#7843m những n&#7889t m&#7909n s&#432ng do viêm k&#7871t h&#7907p v&#7899i kh&#7917 khu&#7849n làm m&#7909n l&#7863n &#273i nhanh chóng.
 • t&#259ng c&#432&#7901ng &#273ào th&#7843i những t&#7871 bào nhi&#7877m s&#7855c t&#7889 melanin sinh ra nám, b&#7843o v&#7879 da kh&#7887i tác h&#7841i c&#7911a tia UV, làm m&#7901 thâm nám nhanh chóng.
 • tính kháng khu&#7849n, kháng viêm c&#7911a b&#7897t ngh&#7879 còn &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng nh&#432 m&#7897t lo&#7841i thu&#7889c &#273i&#7873u tr&#7883 những v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 da nh&#432 eczema, b&#7879nh v&#7843y, m&#7849n &#273&#7887 và những b&#7879nh nhi&#7877m trùng do n&#7845m.

Cách tiêu dùng tinh b&#7897t ngh&#7879

Thông th&#432&#7901ng, tinh b&#7897t ngh&#7879 s&#7869 &#273&#432&#7907c pha v&#7899i n&#432&#7899c &#7845m &#273&#7875 u&#7889ng. Tuy tinh b&#7897t ngh&#7879 r&#7845t t&#7889t cho s&#7913c kho&#7867 nh&#432ng ko vì th&#7871 mà b&#7841n mu&#7889n u&#7889ng bao nhiêu hay mu&#7889n lúc nào c&#361ng &#273&#432&#7907c.

Th&#7901i gian u&#7889ng tinh b&#7897t ngh&#7879

Theo l&#7901i khuyên c&#7911a chuyên gia, th&#7901i gian u&#7889ng tinh b&#7897t ngh&#7879 c&#361ng r&#7845t quan tr&#7885ng. &#272&#7875 l&#432&#7907ng curcumin trong ngh&#7879 sở hữu th&#7875 h&#7845p th&#7909 t&#7889t vào c&#417 th&#7875 m&#7897t cách t&#7889t nh&#7845t, b&#7841n nên ch&#7885n th&#7901i &#273i&#7875m u&#7889ng tinh b&#7897t ngh&#7879 nh&#432 sau:

 • Bu&#7893i sáng là th&#7901i &#273i&#7875m t&#7889t nh&#7845t &#273&#7875 u&#7889ng tinh b&#7897t ngh&#7879.
 • U&#7889ng tr&#432&#7899c lúc &#259n 15 -30 phút. 
 • N&#7871u sau b&#7919a &#259n, b&#7841n t&#7889t nh&#7845t nên &#273&#7875 cách b&#7919a &#259n Một ti&#7871ng m&#7899i u&#7889ng.

Tr&#432&#7899c lúc &#273i ng&#7911, b&#7841n c&#361ng sở hữu th&#7875 pha ít tinh b&#7897t ngh&#7879 v&#7899i m&#7853t ong &#273&#7875 làm c&#417 th&#7875 tho&#7843i mái, d&#7877 &#273i vào gi&#7845c ng&#7911 h&#417n.

Li&#7873u l&#432&#7907ng pha tinh b&#7897t ngh&#7879

&#272&#7875 pha m&#7897t ly tinh b&#7897t ngh&#7879 v&#7899i li&#7873u l&#432&#7907ng v&#7915a &#273&#7911 cho Một l&#7847n u&#7889ng, c&#7847n làm theo &#273úng công th&#7913c sau:

 • Tinh b&#7897t ngh&#7879: Hai mu&#7895ng cà phê
 • N&#432&#7899c &#7845m: 200 - 250ml (kho&#7843ng Một ly n&#432&#7899c nh&#7887)

Lúc b&#7841n u&#7889ng tinh b&#7897t ngh&#7879 v&#7899i li&#7873u l&#432&#7907ng nh&#432 trên, ko ch&#7881 mang l&#7841i nhi&#7873u l&#7907i ích cho s&#7913c kh&#7887e mà còn h&#7895 tr&#7907 cho ch&#7883 em r&#7845t nhi&#7873u trong quá trình gi&#7843m cân, l&#7845y l&#7841i vóc dáng. B&#7841n nên u&#7889ng kho&#7843ng Hai ly tinh b&#7897t ngh&#7879 m&#7895i ngày. Bên c&#7841nh &#273ó, ko nên l&#7841m d&#7909ng u&#7889ng quá nhi&#7873u tinh b&#7897t ngh&#7879, b&#7903i n&#7871u u&#7889ng nhi&#7873u c&#417 th&#7875 c&#361ng khó sở hữu th&#7875 h&#7845p th&#7909 h&#7871t d&#432&#7905ng ch&#7845t c&#7911a nó. Ngoài ra, tính cay c&#7911a ngh&#7879 n&#7871u ko &#273&#432&#7907c h&#7845p th&#7909 h&#7871t sở hữu th&#7875 d&#7851n &#273&#7871n những tác d&#7909ng ph&#7909 nh&#432 &#273au b&#7909ng, tiêu ch&#7843y, bu&#7891n nôn,...

L&#432u ý lúc u&#7889ng tinh b&#7897t ngh&#7879

Ko l&#7841m d&#7909ng tinh b&#7897t ngh&#7879 lúc &#273au d&#7841 dày

Lúc b&#7883 &#273au d&#7841 dày, ko nên l&#7841m d&#7909ng ngh&#7879 làm ph&#432&#417ng pháp &#273i&#7873u tr&#7883 duy nh&#7845t mà b&#7841n nên &#273&#7871n g&#7863p chưng s&#297 &#273&#7875 ki&#7875m tra nguyên nhân c&#7909 th&#7875 và sở hữu ph&#432&#417ng pháp &#273i&#7873u tr&#7883 h&#7907p lý.

Tránh tiêu dùng tinh b&#7897t ngh&#7879 trong quá trình s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c tây

B&#7903i vì tiêu dùng tinh b&#7897t ngh&#7879 trong th&#7901i gian này sở hữu th&#7875 &#7843nh h&#432&#7903ng &#273&#7871n s&#7843n l&#432&#7907ng và ch&#7913c n&#259ng ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a l&#432&#7907ng h&#7891ng c&#7847u trong máu.

Tránh tiêu dùng lúc b&#7883 những b&#7879nh liên quan &#273&#7871n máu

N&#7871u b&#7841n m&#7855c những b&#7879nh liên quan &#273&#7871n máu, hay k&#7875 c&#7843 ch&#7883 em trong th&#7901i k&#7923 kinh nguy&#7879t hay &#273ang b&#7883 rong kinh &#273&#7873u nên tránh u&#7889ng tinh b&#7897t ngh&#7879. Vì tinh b&#7897t ngh&#7879 c&#361ng sở hữu tác &#273&#7897ng m&#7897t ph&#7847n lên l&#432u l&#432&#7907ng máu, làm cho khí huy&#7871t l&#432u thông.

Trên &#273ây là t&#7845t t&#7847n t&#7853t nh&#7919ng &#273i&#7873u v&#7873 công d&#7909ng và cách tiêu dùng c&#7911a tinh b&#7897t ngh&#7879 mà Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t mu&#7889n chia s&#7867. Hãy b&#7893 sung ph&#432&#417ng pháp này vào th&#7921c &#273&#417n ch&#259m sóc s&#7913c kh&#7887e cho c&#7843 gia &#273ình ho&#7863c s&#7893 tay làm &#273&#7865p &#273&#7875 b&#7843n thân kh&#7887e &#273&#7865p h&#417n m&#7895i ngày b&#7841n nhé!

Ngoài ra, n&#7871u b&#7841n sở hữu th&#7855c m&#7855c v&#7873 những v&#7845n &#273&#7873 liên quan &#273&#7871n ch&#259m sóc da ho&#7863c c&#7847n t&#432 v&#7845n &#273&#7875 l&#7921a ch&#7885n s&#7843n ph&#7849m phù h&#7907p, xin vui lòng liên h&#7879 v&#7899i D&#431&#7906C S&#296 c&#7911a Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t theo những hình th&#7913c sau:

– Zalo: 0985508450

– Website: nhathuocviet.vn

 • Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t s&#7889 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n 11, Tp.HCM
 • Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t s&#7889 2: 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, Tp.HCM

H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t

H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t luôn s&#7861n sàng ph&#7909c v&#7909 và &#273&#7891ng hành &#273&#7875 tìm ra gi&#7843i pháp phù h&#7907p nh&#7845t v&#7899i b&#7841n.

C&#7843m &#417n những b&#7841n &#273ã &#273&#7885c bài vi&#7871t này. Chúc b&#7841n luôn kh&#7887e &#273&#7865p!